Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě “greenspol.cz”. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu “greenspol.cz” jsou oboustranně závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil obchodními podmínkami i reklamačním řádem internetového obchodu a že s nimi souhlasí.
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení návrhu kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Návrhem kupní smlouvy se rozumí objednávka kupujícího uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu, osobně nebo písemně. Telefonické objednávky v e-shopu nepřijímáme.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost řádně vyřídit závaznou objednávku.
 2. Součástí dodávky zboží je vždy daňový doklad.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
 5. Prodávající může objednávku učiněnou prostřednictvím internetového obchodu nepřijmout, i bez udání důvodu.

Práva a povinnosti kupujícího 

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení, viz. Odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Kupujícím e-shopu „greenspol“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která  si zboží objednává pro vlastní spotřebu, nikoliv pro další obchodování v rámci své  podnikatelské činnosti.
 5. Velkoobchodní prodej sortimentu za účelem podnikatelské činnosti je řešen na základě objednacích ceníků fa. Greenspol s.r.o, které zasíláme na vyžádání po předchozím doložení potřebných oprávnění k obchodování kupujícím . Na nákup zboží za účelem podnikatelské činnosti ( další obchodování zboží) vztahují se obchodní a reklamační podmínky, které jsou součástí aktuálních velkoobchodních ceníků Greeenspol s.r.o

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 3. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V tomto případě se vylučují ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
 4. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro splnění potřebných náležitostí v rámci odstoupení  je  podmínkou pro kupujícího uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. (účetní doklad nákupu je potřebné zaslat prodávajícímu nejpozději společně se zásilkou vraceného zboží)
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odvolat nabídku ve lhůtě jejího přijetí a případně odstoupit od smlouvy z důvodu vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit.
 7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Reklamace zboží.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Zboží reklamujte neprodleně nejdéle však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky. Pro snazší a rychlejší řešení reklamace vyžadujeme zaslání fotografií poškozeného zboží.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud : 

 1. Reklamace není uplatněna kupujícím u prodávajícího prokazatelnou (písemnou) formou .  Písemné vyjádření reklamace je možné zaslat dodatečně společně s reklamovaným zbožím.
 2. Bylo zakoupené zboží poškozeno při přepravě   (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce). V ostatních případech, kdy kupující zjistí závadu či poškození zboží  po převzetí zboží, reklamuje toto neprodleně.
 3. Byl zakoupené zboží  poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s návodem na používání, nebo v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud tato u výrobku existuje).
 4. Bylo zakoupené zboží  používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 5. Bylo zakoupené zboží poškozeno  působením živlů nebo působením jiných vnějších vlivů (poškození skrze třetí osoby, zvířata apod.)
 6. Bylo zakoupené zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 7. Bylo zakoupené zboží poškozeno používáním které neodpovídá příslušné ČSN.

Reklamace nesprávně dodaného zboží:

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva s toleranční odchylkou plus mínus 5 %. Neurčuje-li smlouva jakost zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, již se hodí pro účel ve smlouvě resp. objednávce uvedený, případně pro účel, k němuž se zboží obvykle užívá.
 2. V případě potřeby odborné pomoci, nás kontaktujte e-mail nebo telefon uvedený v kontaktech e-shopu. Pracovník obchodního oddělení  posoudí reklamaci kupujícího a doporučí, jak dále postupovat.
 3. Zboží reklamujte neprodleně nejdéle však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Kupující nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky. Pro snazší a rychlejší řešení reklamace vyžadujeme zaslání fotografií poškozeného zboží.

Postup při reklamaci pro její rychlé vyřízení :

 1. Informujte nás co nejdříve o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne dobírku) na naši adresu .
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Dodací podmínky

Po obdržení objednávky prodávající v nejkratším možném termínu elektronickou poštou kupujícího informuje o termínu dodání. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že termín dodání je pro něj nevyhovující, v takovém případě je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit elektronickou poštou, telefonicky nebo písemně prodávajícímu.

Postup při přebírání zboží

Před převzetím zboží je kupující povinen řádně zkontrolovat neporušenost obalu. Jakékoli porušení celistvosti obalu je kupující povinen zapsat do přepravního listu. V případě, že má kupující pochybnosti o kvalitě přebíraného zboží, může zboží odmítnout, převzít nebo požádat řidiče, aby byl přítomen vybalení a kontrole výrobku. Podepsáním přepravního listu kupující stvrzuje převzetí zboží v bezvadném stavu. Tímto podpisem se komplikuje případná dodatečná reklamace u dopravce.

Možnosti dodání

Při objednávce nad 3 500 Kč hradí dopravné dodavatel.

Při objednávce do 3 500 Kč:

  převodem dobírkou
DPD 100 Kč 125 Kč
DPD, osobní odběr 70 Kč 95 Kč
Česká pošta, Balík na poštu 110 Kč 160 Kč
Česká pošta, Balík do ruky 120 Kč 170 Kč
Uloženka 100 Kč 125 Kč

                     

Můžete také využít možnosti osobního odběru na pobočce GREENSPOL s.r.o. v Hroněticích. Platba je možná předem, nebo hotově. Nelze platit kartou. Převzetí je možné po předchozí domluvě.

Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné pro koncové zákazníky.

Při objednávce zboží Managreen o celkovém objemu nad 30 l,  Vermikompost nad 50 l a Lechuza pon nad 24 l bude kupující dopředu vyrozuměn prodávajícím o nákladech na dopravné, jehož výše bude účtována dle brutto váhy objednaného zboží a sazeb přepravců za danou váhu.

Ochrana osobních údajů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobních údaje.

Od zákazníka -fyzické osoby vyžadujeme při nákupu  tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k identifikaci kupujícího, pro komunikaci s ním, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.