F1 Rostlinobudič

ze zahradniho dvora

F1 Rostlinobudič účinně podporuje rostliny k lepšímu zakořenění při výsadbě nebo výsevu. Podporuje růst rostlin, kvetení, nasazení plodů a jejich dozrávání. F1 Rostlinobudič je tekutý přípravek vyráběný z čistě přírodních ingrediencí. Formou vícestupňového zrání těchto ingrediencí jsou postupně aktivovány růstové stimulátory v podobě enzymatických látek, které mají výjímečnou schopnost podporovat buněčný systém rostlin, příznivě působí na úpravu půdní struktury a oživují biologickou aktivitu v půdě, čímž zvyšují plnocennost a vitálnost pěstovaných rostlin. Při každém použití F1 Rostlinobudiče je posilován růst kořenového systému vašich rostlin, a to především vlásečnicových kořínků, které čerpají živiny pro zásobování stonků, listů, květů a plodů. Při aplikování formou postřiku pak účinkuje F1 Rostlinobudič jako podpůrný prostředek pro zesílení buněčných pletiv listů a stonků rostlin. Chrání tak do určité míry rostliny před chorobami a škůdci.

Fyzikální a chemické vlastnost
hodnota pH
Vlhkost
4,2–5,2
94–98%
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem
stanovené limity v mg/kg sušiny:
As 10, Cd 2, Cr 100, Cu 100,
Hg 1,0, Mo 5, Ni 50, Pb 100, Zn 300.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte
ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním
krémem.

První pomoc: Při zasažení očí proveďte ihned důkladný výplach pitnou vodou.
Při potřísnění pokožky omyjte důkladně vodou a mýdlem. Při požití vypijte min. 1/2l
pitné vody a vyhledejte lékařské ošetřen.

Skladování: Skladujte v původních obalech odděleně od potravin a krmiv, v suchu,
chladu a na místech chráněných před klimatickými vlivy. Chraňte před dětmi
a domácími zvířaty.

Způsob likvidace obalů: Obaly používejte pouze k uvedenému účelu, poté je doporučujeme
předat do organizovaného sběru druhotných surovin.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

VÝROBCE: GREENSPOL s.r.o.,
Straky 68, 289 25 Straky,
www.greenspol.cz

F1 ROSTLINOBUDIČ – POUŽITÍ

Přípravek aplikujte ve vegetační době rostlin při každé druhé zálivce. Je možné jej průběžně střídat se všemi druhy vododorozpustných hnojiv k lepší podpoře jejich vstřebávání a bez obav aplikovat i v silnější koncentraci než je doporučováno, avšak to není zapotřebí, neboť rostliny zpracovávají  pozitivní účinky F1 Rostlinobudiče spíše postupně než naráz.

Při sázení: přípravek F1 Rostlinobudič nařeďte v poměru 1:100 s vodou (10 ml:1 l vody) a zalijte zasazenou rostlinu v objemu min. 0,5 litru roztoku přípravku (dle velikosti sazenice).

Při setí: nařeďte v poměru 1:100 s čistou vodou a na 1 m2 oseté plochy proveďte důkladnvou zálivku cca 5 litry roztoku.

Podpora růstu a kvetení keřů a stromů: do prostoru okolo kmene aplikujte zálivku přípravku rozředěného dle poměru 1:100 s čistou vodou v množství cca 2–5 litrů roztoku na rostlinu.

Podpora růstu a kvetení pokojových květin:1x měsíčně zalejte rostlinu přípravkem naředěným s čistou vodou
v poměru 1:100. Pokojové rostliny doporučujeme zasadit do kvalitního univerzálního substrátu Managreen M1
nebo Managreen Vital Plus.

Při udržování travních ploch: 2–4x ročně v růstovém období (jaro–podzim) zalejte plochu trávníku přípravkem
ředěným s čistou vodou v poměru 1:100 v množství cca 2 litry roztoku na 1 m2.

Pro podporu růstu a kvetení sazenic a rostlin formou zálivky nebo postřiku na list: Konví s kropítkem nebo za použití postřikovače aplikujte na list (celou rostlinu) přípravek rozředěný v čisté vodě v poměru 1:100 v množství odpovídajícímu celému zkrápění každé rostliny. Přípravek aplikujte také i ze spodní části listů tak, aby co největší množství přípravku ulpělo na zelených částech rostlin. (Postřik na list provádějte ráno nebo navečer! Ne za plného slunečního svitu, aby nedošlo k popálení listových částí).

Pro intenzivní podporu rostlin zálivkou nebo postřikem:
Při přesazování, při oslabení vitality rostlin, při napadení škůdci, při nasazování na plod či kvetení aplikujte, zálivkou nebo postřikem, přípravek ředěný s vodou v poměru 1:50 (20 ml:1 l vody).

MANAGREEN F1 Rostlinobudič ze zahradního dvora

PROČ MÍT ROSTLINOBUDIČ DOMA?

Desatero předností pomocného rostlinného přípravku ROSTLINOBUDIČ:

  1. Žádná chemie! Je to čistě přírodní výrobek. Také i výrobní proces je maximálně šetrný vůči životnímu prostředí.
  2. Vysoká účinnost při použití (z 1 litru přípravku získáte 100 litrů! zálivkového roztoku).
  3. Nízká cena! Přepočítáte-li sílu účinnosti s potřebným množstvím přípravku na roztok, je Rostlinobudič opravdu levný!
  4. Dlouhodobá účinnost! Účinnými složkami Rostlinobudiče jsou produkty ušlechtilých mikroorganismů a rostlin, které jsou v přátelském vztahu ke všem druhům půd. Působí tak pozitivně s dlouhodobým účinkem.
  5. Možnost kombinování! Přípravek je možné kombinovat s nejrozličnějšími druhy tekutých i pevných hnojiv.
  6. Komplexnost! Přípravek podporuje všechny části rostliny.
  7. Praktické zkušenosti! Výrobek je výsledkem dlouhodobé práce zkušených zahradníků, pracujících nikoliv jen v laboratoři, ale přímo v každodenním propojení s přírodou.
  8. Nelze předávkovat – i kdyby se stalo, že Rostlinobudičem omylem zalijete rostliny bez naředění, pokud vzápětí přilijete alespoň jen trochu vody, pak se rostlinám nemůže nic závažného stát. Avšak nedělejte to – není to potřebné. Rostlinobudič účinkuje velmi dobře i při poměrech, které jsou v návodu na obalu.
  9. Je opravdu pro všechny rostliny! Semínka, cibuloviny, jehličnaté i listnaté keře a stromy, růže, zelenina, ovoce, vřesovištní rostliny, trávník, trvalky, letničky, pokojové rostliny, palmy, prostě vše, co souvisí s rostlinným světem, to lze dlouhodobě podporovat k růstu, kvetení a zrání plodů přípravkem Rostlinobudič.
  10. Bez časového omezení! V době plného růstu, květu a zrání, stejně tak jako v čase útlumu a vegetačního klidu je možné kondičně podporovat kořenový systém vašich rostlin.

Nestojí to vše za to, to zkusit?